§ I. Postanowienia ogólne

1. Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie wobec Uczestników Szkoleń, których organizatorem jest firma PRET-A-CREATE Malwina Wawrzynek, Wielicka 57J / 1  30-552 Kraków, NIP: 9452103039 zwana dalej  „Organizatorem”.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie i szkoleń i zobowiązuje się do publikowania na stronie internetowej www.pretacreate.pl/szkoleniaiwarsztaty aktualnych informacji.

3. Przez następujące określenia użyte w niniejszym regulaminie rozumie się:

a. Organizator: firma PRET-A-CREATE Malwina Wawrzynek, Wielicka 57J / 1  30-552 Kraków, NIP: 9452103039

b. Uczestnik: osoba fizyczna lub prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej dokonująca rejestracji na Zajęcia edukacyjne poprzez formularz online dostępny na stronie internetowej Organizatora. 

c. Potwierdzenie udziału: komunikat wysłany przez Organizatora w odpowiedzi na zgłoszenie dokonane poprzez formularz online.

d. Zajęcia edukacyjne: pojedyncze szkolenia, warsztaty albo cykl szkoleń lub warsztatów.

e. Opłata: oznacza całkowitą cenę brutto poszczególnych Zajęć edukacyjnych (tj. zawierającą należny podatek VAT), podaną przez Organizatora w na stronie internetowej.

§ II. Cele i zadania PRÊT-À-CREATE

1. PRÊT-À-CREATE jest projektem edukacyjnym mającym na celu wspieranie rozwoju branży kreatywnej

§ III. Uczestnicy szkoleń PRÊT-À-CREATE

1. Osoba, która otrzymała mailowe potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu staje się Uczestnikiem, któremu przysługują prawa i obowiązki określone w niniejszym Regulaminie.

§ IV. Organizacja szkoleń PRÊT-À-CREATE

1. Nauczanie w PRÊT-À-CREATE jest zorganizowane w formie zajęć edukacyjnych czyli szkoleń online i szkoleń stacjonarnych odbywających się w czasie określonym w opisie danego szkolenia.

2. Plan Zajęć edukacyjnych dostępny jest na stronie internetowej  www.pretacreate.com/szkoleniaiwarsztaty

3. Uczestnik może wybrać dowolną liczbę Zajęć edukacyjnych, w których chce uczestniczyć.

§ V. Zapisy

1. Zapisy na szkolenia PRÊT-À-CREATE prowadzone są od daty otwarcia rejestracji podanej w opisie szkolenia na stronie www.pretacreate.com/szkoleniaiwarsztaty do czasu zamknięcia rejestracji przez Organizatora

2. Aby zapisać się na Zajęcia edukacyjne Uczestnik zobowiązany jest do: 

b. zapisania się poprzez formularz rejestracji na stronie www.pretacreate.com/szkoleniaiwarsztaty

c. zaakceptowania treści niniejszego Regulaminu

e. uiszczenia Opłaty za wybrane przez siebie Zajęcia edukacyjne

3. Zamieszczenie przez Organizatora formularza online na stronie internetowej nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Wypełnienie formularza rejestracji przez Uczestnika na stronie internetowej PRÊT-À-CREATE traktowane będzie jako chęć uczestnictwa Uczestnika w Zajęciach Edukacyjnych. Dopiero fakt uiszczenia przez Uczestnika pełnej Opłaty za Zajęcia edukacyjne i księgowe potwierdzenie opłaty przez Organizatora stanowi moment zawarcia pomiędzy stronami wiążącej umowy.

4. Uczestnik otrzyma drogą mailową potwierdzenie zaksięgowania dokonanych przez niego wpłat.

§ VI. Opłaty za zajęcia edukacyjne

1. Udział w Zajęciach edukacyjnych PRÊT-À-CREATE jest odpłatny.

2. Wysokość Opłaty za poszczególne Zajęcia edukacyjne jest podana na stronie internetowej.

3. Dokonanie Opłaty przez Uczestnika zostanie potwierdzone dokumentami księgowymi, które będą do odbioru w siedzibie Organizatora.

4. Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie mu stosownych dokumentów księgowych (w tym faktur) drogą elektroniczną na adres e-mail podany w treści formularza rejestracyjnego.

§ VII. Zgłoszenie udziału w zajęciach

1. Uczestnik zapisuje się na dowolne zajęcia edukacyjne za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej PRÊT-À-CREATE. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się zapisanie się na szkolenie drogą mailową. W wypadku zgłoszenia udziału drogą elektroniczną Uczestnik otrzyma drogą mailową potwierdzenie zgłoszonej rezerwacji na wskazane Zajęcia Edukacyjne.

2. Uczestnik zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym wypełnienia formularza zgłoszeniowego.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do formularza błędnych danych Uczestnika.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w planie Zajęć edukacyjnych, o czym informuje Uczestników za pośrednictwem strony internetowej www.pretacreate.com/szkoleniaiwarsztaty

5. Uczestnik wypełniając formularz zgłoszeniowy jest zobligowany do wyrażenia lub nie wyrażenia zgody na udostępnienie biznesowego adresu email podmiotom trzecim współpracującym z Organizatorem w ramach konkretnych Zajęć Edukacyjnych, oraz przesłanie Uczestnikowi środkami komunikacji elektronicznej materiałów szkoleniowych. Ponadto, Uczestnik może przy wypełnieniu formularza zgłoszeniowego wyrazić chęć i zgodę na przesyłanie środkami komunikacji elektronicznej dodatkowej informacji handlowej bądź marketingowej. Osoba, która chce cofnąć taką zgodę, zobowiązana jest do pisemnego poinformowania Organizatora o takiej decyzji środkami komunikacji elektronicznej na adres hello@pretacreate.com.

6. Organizator wspiera networking i nawiązywanie kontaktów biznesowych podczas organizowanych Zajęć edukacyjnych. 

7. Liczba miejsc na Zajęciach edukacyjnych jest ograniczona przez Organizatora. O zgłoszeniu na Zajęcia edukacyjne w wypadku większej liczby chętnych niż liczba miejsc na sali decyduje kolejność zgłoszeń oraz zaksięgowanych opłat.

8. Każdy z Uczestników Zajęć edukacyjnych otrzymuje Certyfikat ukończenia. Certyfikat ma charakter symboliczny.

9. Zawierając umowę na Zajęcia edukacyjne Uczestnik otrzymuje:

a) prawo do udziału w uprzednio wybranych i opłaconych w Zajęciach edukacyjnych

b) gift pack od Organizatora

c) dostęp do materiałów edukacyjnych, które zostaną wysłane Uczestnikom najpóźniej 7 dni po ich zakończeniu 

d) papierowy Certyfikat ukończenia

§ VIII. Rezygnacja z uczestnictwa

1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Zajęciach edukacyjnych i uzyskania zwrotu uiszczonej Opłaty w wysokości 100% wpłaconej kwoty w przypadku dokonania zgłoszenia rezygnacji najpóźniej na 3 dni przed wyznaczoną datą Zajęć edukacyjnych. W przypadku przeszkód losowych, które uniemożliwiają uczestnictwa w Zajęciach Edukacyjnych na mniej niż 3 dni przed Zajęciami, Organizator udostępnia możliwość wysłania Uczestnikowi czasowego dostępu do nagrania video z Zajęć odbywających się w trybie online. 

2. Zgłoszenia rezygnacji należy dokonać na adres email:hello@pretacreate.com

4. Wykreślenie z listy Uczestników następuje niezwłocznie po przesłaniu potwierdzenia ze strony Organizatora.

5. Zwrot uiszczonej Opłaty następuję w terminie 5 dni roboczych od wykreślenia z listy Uczestników. 

6. W przypadku braku uczestnictwa w szkoleniu i niepoinformowaniu o tym Organizatora zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszym paragrafie, Uczestnik jest zobowiązany do zapłaty pełnej kwoty Opłaty związanej z udziałem w Zajęciach edukacyjnych.

7. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane za pośrednictwem adresu email: hello@pretacreate.com, a także pocztą na adres siedziby Organizatora.

8. Reklamacje Organizator rozpatruje w ciągu 14 dni roboczych od momentu jej otrzymania.

9. W przypadku konieczności wydłużenia terminu wskazanego w ust. 8 Organizator poinformuje o tym podmiot składający reklamację, jednocześnie wyznaczając nowy termin na rozpatrzenie reklamacji.

10. Podmiot składający reklamację zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie, w której zgłosił reklamację.

§ VIII. Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe Uczestników przechowywane są w czasie korzystania z serwisu oraz po tym terminie w zakresie niezbędnym do rozliczenia transakcji oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za zakupione produkty lub usługi.

2. Za zgodą użytkownika zebrane informacje mogą być gromadzone w jednej lub wielu bazach danych bezpośrednio lub pośrednio utrzymywanych przez administratora Organizatora oraz podmiotów trzecich współpracujących z Organizatorem w ramach konkretnego warsztatu lub wykładu.

3. Administrator podejmuje wszelkie stosowne środki bezpieczeństwa zgodne z powszechnie przyjętymi zasadami służącymi ochronie poufności informacji. Informacje o szczególnym znaczeniu, w tym dane osobowe oraz informacje związane ze szczegółami płatności zebrane w celu przeprowadzenia transakcji handlowych, są szyfrowane przed transmisją od użytkownika.

4. Uczestnik akceptując poniższy regulamin zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez firmę PRET-A-CREATE Malwina Wawrzynek, Wielicka 57J / 1  30-552 Kraków, NIP: 9452103039 dla potrzeb kontaktu w sprawie oferowanych usług.

§ X Odpowiedzialność oraz Wizerunek

1. Organizator ma prawo do utrwalania i rozpowszechniania imienia, nazwiska i wizerunku Uczestników. Organizator ma prawo do rejestracji i publikacji materiałów związanych z przebiegiem Zajęć edukacyjnych oraz udostępniania tych materiałów osobom trzecim, a także wykorzystywania ich w materiałach informacyjnych i promocyjnych. Udział w Zajęciach edukacyjnych jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na komercyjne ich wykorzystanie w przypadku:

a. gdy Uczestnik zostanie sfilmowany lub sfotografowany jako element całości

b. gdy Uczestnik dobrowolnie wyrazi zgodę na udzielenie wywiadu przed kamerą, bądź pozowanie do zdjęcia.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z udziału w Zajęciach edukacyjnych w przypadku, gdy działania Uczestnika naruszają porządek publiczny, negatywnie wpływają na dobre imię Organizatora lub w inny sposób wyrządzają lub mogą wyrządzić mu szkodę. Wykluczenie Uczestnika z jego winy nie wpływa na prawa Organizatora, w szczególności nie uprawnia Uczestnika do żądania zwrotu uiszczonej Opłaty.

§ XI Postanowienia końcowe

1. Dodatkowe koszty uczestnictwa w Zajęciach Edukacyjnych jak sprzęt elektroniczny Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

2. Organizator zastrzega sobie prawo – w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych – do odwołania lub przełożenia Zajęć edukacyjnych. W przypadku odwołania Uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty za udział w Szkoleniu w pełnej wysokości w terminie 5 dni. Organizator nie pokrywa kosztów dodatkowych poniesionych przez Uczestnika w związku z udziałem w planowanych Zajęciach edukacyjnych.

Zajęcia edukacyjne mogą zostać odwołane, w szczególności gdy: 

a. liczba Uczestników, którzy dokonali rezerwacji w zajęciach nie przekroczy minimalnej liczby uczestników Zajęć edukacyjnych

b. wykładowca odwoła zajęcia

3. W przypadku odwołania szkolenia przez wykładowcę lub Organizatora zostanie wyznaczona nowa data szkolenia w najbliższym możliwym terminie. Uczestnik ma prawo do całkowitej rekompensaty kosztów za całkowicie odwołane szkolenie.

4. W przypadku szkoleń dwudniowych przerwanych z przyczyn losowych w trakcie trwania szkolenia, Organizator umożliwi Uczestnikowi  kontynuację szkolenia poprzez wysłanie nagrania video, bez możliwości całkowitej rekompensaty kosztów szkolenia.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.

4. Akceptacja Regulaminu stanowi jednoczesną zgodę z polityką prywatności serwisów firmy PRET-A-CREATE Malwina Wawrzynek.

6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 1 października 2019.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

8. Zmieniony regulamin nie dotyczy umów zawartych na podstawie dotychczas obowiązującego regulaminu.